Sikkerhet

Bivirkninger

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. For pasienter uten vedlikeholdsterapi med opioider, er det er økt risiko for respirasjonsdepresjon. Behandling av andre akutte smerter enn gjennombruddssmerter. Alvorlig respirasjonsdepresjon eller alvorlige obstruktive lungesykdommer.Tidligere radioterapi i ansiktet.
Tilbakevendende episoder med neseblødning

Forsiktighetsregler

Respirasjonsdepresjon
Klinisk signifikant respirasjonsdepresjon kan forekomme med fentanyl. Pasienter må observeres for slike effekter. Smertepasienter som får kronisk opioidbehandling, utvikler toleranse mot respirasjonsdepresjon, og risikoen for respirasjonsdepresjon hos disse pasientene er derfor redusert. Samtidig bruk av CNS-aktive legemidler kan øke risikoen for respirasjonsdepresjon

Kronisk lungesykdom
Hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom, kan fentanyl ha flere alvorlige bivirkninger. Hos disse pasientene kan opioider redusere respirasjonskraften og øke luftveismotstanden.

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon
Fentanyl skal gis med forsiktighet til pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon eller nyrefunksjon. Innvirkningen på pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon er ikke undersøkt i Instanyls farmakokinetikk. Intravenøs administrasjon har imidlertid vist at fentanyls clearance kan forandres forårsaket av forandringer i metabolsk clearance og plasmaproteiner hos pasienter.

Økt intrakranialt trykk
Fentanyl skal brukes med forsiktighet hos pasienter med tegn på økt intrakranialt trykk, nedsatt bevissthet eller koma.
Instanyl skal brukes med forsiktighet hos pasienter med cerebral tumor eller hodeskade.

Hjertesykdom
Fentanyl kan forårsake bradykardi. Derfor skal det gis med forsiktighet hos pasienter med tidligere eller eksisterende bradyarytmi. Opioider kan forårsake hypotensjon, særlig hos pasienter med hypovolemi.

Serotoninsyndrom

Det bør utvises forsiktighet når Instanyl administreres samtidig med legemidler som påvirker de serotoninergiske nevrotransmittersystemene.

Utvikling av et potensielt livstruende serotoninsyndrom kan oppstå ved samtidig bruk av serotonergiske legemidler som selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRIs) og serotonin-norepinefrin-reopptakshemmere (SNRIs), samt med legemidler som forringer metabolismen av serotonin (inkludert monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere). Dette kan oppstå innenfor den anbefalte dosen.

Serotoninsyndrom kan inkludere endringer i mental status (f.eks. agitasjon, hallusinasjoner, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi), nevromuskulære unormalheter (f.eks. hyperrefleksi, ukoordinering, stivhet) og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast, diaré).

Hvis det er mistanke om serotoninsyndrom, skal behandling med Instanyl seponeres.

Neselidelser
Dersom pasienten opplever tilbakevendende episoder med neseblødning eller ubehag i nesen når Instanyl brukes, skal en alternativ behandlingsform for gjennombruddssmerter overveies.

Forkjølelse
Den totale fentanyleksponering hos individer med forkjølelse uten foregående behandling med nasale vasokonstriktorer var sammenlignbar med eksponeringen for friske individer. For samtidig bruk av nasale vasokonstriktorer

Misbrukspotensial og avhengighet
Toleranse og fysisk og/eller psykisk avhengighet kan utvikles ved gjentatt administrasjon av opioider som fentanyl. Iatrogen avhengighet ved terapeutisk bruk av opioider er imidlertid sjelden ved behandling av kreftsmerter.

Seponeringssymptomer
Seponeringssymptomer kan behandles ved å gi legemidler med opioid antagonistaktivitet, f.eks. nalokson eller analgetika som er blandet agonist/antagonist (f.eks. pentazokin, butorfanol, buprenorfin, nalbufin).

Sikkerhetsinformasjon

Trykk på bildet for å vise Instanylbrosjyren for brukere.

Trykk på bildet for å vise Instanylbrosjyren for farmasøyter.

Trykk på bildet for å vise Instanylbrosjyren for leger.

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Palliativ behandling i livets sluttfase ICPC/ICD-90

Du forlater nå Instanyl.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no